سید حسن روشنایی: سایت شخصی سید حسن روشنایی

جز او نیست…

بسم الله الرحمن الرحیم

که گشاینده درهای بسته و گشاینده درهای رحمت است.

اوست که رحمن است و اوست که رحیم است.

اوست که به مصلحت درحصر قرار می‌دهد و اوست که به لطف آزاد می‌کند.

اوست که می‌ستاند آنچه را که به بندگان عطا کرده است.

و جز او نیست و جز او نیست و نیست کسی جز او گشاینده درهای بسته و نیست جز او

آگاه از اسرار بندگان.

یا رحمن و یا رحیم؛

توکل می‌کنیم و توسل می‌جوییم بر وجود مقدسش،

می‌پوییم راهی را که به ریسمان وصلش دست یازیم و می‌آییم تا به درگاهش التجاء

آوریم و عذر گناهان بخواهیم،

پیوسته می‌خوانیمش تا پاسخ بشنویم و گوش فرا می‌دهیم تا دریابیم پیامش را و ابراز

کوچکی می‌کنیم تا دریابیم مقام قربش را.

حاج حسن پورشبانان

 

omolmomenin

منبع:http://omolmomenin.persianblog.ir/

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.